Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa

Poznań, 31.10. 2009

Zgodnie z zapisami projektu wszyscy uczestnicy spotkań otwartych akceptują regulamin spotkań. Regulamin jest dostępny również w biurze projektu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„SYNKREO – Multisynergiczne kreowanie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim”

§ 1

Finansowanie Projektu
Projekt pn. SYNKREO – multisynergiczne kreowanie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim (zwany dalej „Projektem”) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy Nauki i Przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy nr POKL.08.02.01-30-009/09.

§ 2

Cel Projektu
Celem Projektu jest promocja przedsiębiorczości akademickiej i komercjalizacji najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań i zakładania firm typu spin-off i spin-out, zwłaszcza w dziedzinie technologii informacyjnych w Wielkopolsce.

§ 3

Instrumenty Projektu
W ramach projektu głównymi instrumentami realizującymi cele Projektu są:
1. Spotkania otwarte.
2. Zamknięte warsztaty specjalistyczne.
3. Staże naukowców w przedsiębiorstwach.
4. Sieć współpracy między nauką i biznesem.

§ 4

Grupa docelowa Projektu
Uczestnikami spotkań, warsztatów i staży mogą być osoby związane ze środowiskiem akademickim w Wielkopolsce zainteresowane utworzeniem własnej firmy technologicznej wykorzystującej rozwiązania IT. W szczególności są to następujące osoby:
1. Studenci.
2. Doktoranci.
3. Absolwenci (do 12 miesięcy po ukończeniu Uczelni).
4. Pracownicy naukowi.
5. Pracownicy naukowo-dydaktyczni.

§ 5

Współpraca
W związku z prowadzeniem przez wielkopolskie uczelnie współpracy polegającej na wymianie studentów, wspólnych badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych, transferze technologii do biznesu dopuszcza się uczestnictwo w spotkaniach otwartych partnerów i współpracowników osób z grupy docelowej.

§ 6

Wejście w życie regulaminu
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skomentuj