Regulamin staży dla naukowców

Regulamin staży dla naukowców

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PROJEKCIE „SYNKREO – multisynergiczne kreowanie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim” – POKL.08.02.01-30-009/09

Informacje ogólne
§ 1

1. Staże stanowią jeden z typów realizowanych operacji (projektów) w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki.

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału i sposób realizacji staży w Projekcie „Synkreo – multisynergiczne kreowanie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim” (POKL.08.02.01-30-009/090) (zwanego dalej „Projektem”), realizowany poprzez SpeedUp IQbator Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sadowej 32, 61-657 Poznań, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325577 (zwanym dalej „Beneficjentem”) w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu z siedzibą przy Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań (zwanym dalej „Partnerem”).

3. Celem staży w ramach Poddziałania 8.2.1 jest umacnianie współpracy sfery przedsiębiorstw ze sferą nauki poprzez transfer wiedzy.

4. Koordynatorem organizacji staży i stroną umowy o organizację stażu jest Beneficjent.

5. Realizacja staży odbywa się zgodnie z zasadami równości szans, poprzez zagwarantowanie równego dostępu do informacji na temat programu oraz jednakowe kryteria oceny osób kandydujących.

6. Beneficjent nie gwarantuje zapewnienia udziału w stażach przez wszystkie zainteresowane osoby.

7. Staż polegać będzie na czasowym udziale w pracach Przedsiębiorstwa.

8. Ilekroć w Regulaminie mowa jest także o:

a. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć biuro położone w Poznaniu przy ul. Sadowej 32.
b. Stażyście – należy przez to rozumieć osobę, która zakwalifikowała się do udziału
w stażu zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
c. Przedsiębiorstwie – należy przez to rozumieć firmę działająca jako osoba prawna lub fizyczna wykorzystująca w praktyce technologie ICT

Pomoc publiczna
§ 2

W przypadku niniejszego Projektu kwestia pomocy publicznej nie występuje ze względu na to, iż skierowany do odbycia stażu pracownik naukowy nie będzie wykonywał pracy bezpośrednio związanej z działalnością przedsiębiorstwa, a jedynie będzie gromadził materiały niezbędne do przygotowania pracy naukowej.

Zasady i kryteria rekrutacji na staż
§ 3

1. Stażystą może zostać pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny uczelni lub jednostki naukowo-badawczej mającej siedzibę w województwie wielkopolskim.
2. Osoby, które chcą wziąć udział w stażu składają wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@synkreo.pl lub bezpośrednio w Biurze Projektu, który zawiera następujące informacje:
a. Cel stażu,
b. Zakres zbieranej informacji,
c. Preferowany zakres czasowy,
d. Rodzaj preferowanego przedsiębiorstwa,
e. Przydatność stażu w pracy naukowej.
3. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia i uczestnictwa w stażach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Projektu oraz złożenie pisemnego oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Do wniosku o staż kandydat na staż zobowiązany jest dołączyć:
a. Wypełnioną i podpisaną ankietę osobową
b. Kserokopię dowodu osobistego lub kserokopię umowy o pracę potwierdzającą zameldowanie lub miejsce pracy w województwie wielkopolskim lub zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich w województwie wielkopolskim.
5. Wnioski rozpatrywane będą od strony formalnej w Biurze Projektu przez Kierownika Projektu, a następnie merytorycznie przez Komisję złożoną z: Koordynatora Akademickiego i Kierownika Projektu.
6. Do oceny formalnej złożonego wniosku stosowane są następujące kryteria:
- złożenie wniosku w terminie,
- kompletność wniosku,
- złożenie wniosku oraz załączników według obowiązującego wzoru.
7. W przypadku braków formalnych, kandydat na stażystę ma obowiązek je uzupełnić w terminie określonym w powiadomieniu otrzymanym od Kierownika Projektu.
8. Warunkiem dopuszczenia wniosku do oceny merytorycznej jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.
9. Do oceny merytorycznej złożonego wniosku stosowane są następujące kryteria i wagi punktowe:
- uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w stażu oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów – od 1 do 10 pkt.
10. Staże w przedsiębiorstwach trwają 1 tydzień, tj. 5 dni roboczych.
11. Stażyście przysługuje stypendium stażowe w kwocie……………… zł brutto wypłacane po odbyciu stażu i przedłożeniu sprawozdania do Koordynatora Projektu tj. SpeedUp IQbator Sp. z o.o.
12. Stypendium jest wypłacane ze środków projektowych tylko w sytuacji, kiedy Instytucja Pośrednicząca przekazała zaliczkę Koordynatorowi Projektu tj. firmie SpeedUp IQbator Sp. z o.o.
13. Każdy stażysta jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Instytucją ubezpieczającą jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

§ 4

1. Ogłoszenie o rekrutacji umieszczane jest na stronie internetowej Projektu.
2. Ogłoszenie o naborze określa w szczególności: termin składania wniosków, liczbę staży.
3. Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Na podstawie oceny merytorycznej sporządzana będzie lista rankingowa, w przypadku równej liczby punktów decydującym będzie wcześniejszy czas zgłoszenia.
5. O przyznaniu stażu każdy kandydat informowany jest indywidualnie.
6. Na podstawie przyznania stażu z kandydatem na staż podpisywana jest umowa z Beneficjentem i Przedsiębiorstwem regulującą odbywanie stażu.

Prawa i obowiązki stron
§ 5

1. Podczas odbywania stażu Stażysta zobowiązany jest do:
o przestrzegania przyjętego przez Przedsiębiorstwo rozkładu czasu pracy;
o przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w Przedsiębiorstwie (regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad BHP i przepisów p/poz);
o udziału w okresowych badaniach monitoringowych i ewaluacyjnych wykonywanych przez Koordynatora Projektu (umożliwiająca weryfikacja rezultatów miękkich).
o odpowiedzialności za szkody przez niego wyrządzone – Beneficjent nie odpowiada za żadne szkody wyrządzone przez stażystę podczas wykonywania stażu.

2. Po zakończeniu stażu stażysta zobowiązany jest do złożenia raportu z odbytego stażu, który zawiera liczbę godzin stażowych, dane dotyczące okresu odbywania stażu, opis planowanych i zrealizowanych zadań, przydatność dla przedsiębiorstwa (innowacje), przydatność dla pracy naukowej stażysty i opinię opiekuna stażu.
3. Przedsiębiorstwo przyjmujące na staż zobowiązuje się do:
• zapewnienia miejsca pracy stażysty;
• wyznaczenia opiekuna stażysty (określony czas pracy opiekuna stażu – opiekun powinien być dyspozycyjny w zakresie przewidzianego czasu pracy);
• monitoring obecności;
• udziału przy rekrutacji przyszłych stażystów (bezpośredni udział w rekrutacji lub weryfikacja kandydatów na podstawie dokumentacji dotyczącej osób przyjętych do projektu przez osoby odpowiedzialne za zarządzania projektem);
• opracowania lub akceptacja indywidualnego programu stażu (godziny pracy, zakres pracy itp.);
• nadzoru (akceptacji) i współpraca w zakresie przygotowania raportów przez stażystę;
• udziału w badaniach monitoringowych i ewaluacyjnych.

4. Szczegółowe zasady odbywania stażu precyzuje umowa trójstronna pomiędzy Beneficjentem, Przedsiębiorstwem i stażystą.

Postanowienia końcowe
§ 6

1. Stażysta traci prawo do uczestnictwa w stażu i stypendium stażowego jeżeli:
a) zostanie zatrudniony na podstawie stosunku pracy w miejscu odbywania stażu.
b) nie wywiązuje się umowy trójstronnej, o której mowa w § 5 ust.4. .
c) zostanie ze stażystą rozwiązany stosunek pracy w miejscu jego zatrudnienia.
2. Wszelkie materiały związane z Projektem przekazane Beneficjentowi przez kandydata na staż nie podlegają zwrotowi.
3. Informacje uzyskane od Stażysty za pośrednictwem wypełnionej przez niego ankiety osobowej będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych, a ponadto do stworzenia przez Koordynatora programu bazy danych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są*:
Nr 1 – Wniosek o staż
Nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Nr 3 – Ankieta osobowa
Nr 4 – Oświadczenie o akceptacji Regulaminu
Nr 5 – Umowa o Staż
Nr 6 – Rachunek
Nr 7 – Raport z odbytego stażu
Nr 8 – Lista obecności
6. Niniejszy Regulamin udostępniony będzie do wglądu w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu.

*wszystkie załączniki są dostępne w biurze projektu

Skomentuj